پس از تعيين نوع فعاليت و بازار هدف زمان شروع کسب‌وکار خرده فروشی در دنياي مدرن و پر رقابت كنوني ديگر با روش‌های سنتي نمی‌توان موفق شد، هر معلولی علتی دارد و هیچ فروشگاه‌هی بدون علت موفق نمی شود و راز موفقيت و رشد در دنياي مدرن صنعت کسب‌وکار فروشگاهي داشتن يك برنامه جامع بر اساس هفت بُعد اصلي است، که با نام آمیخته خرده فروشی  7pمعروف است. اگر فقط بر يك يا دو بُعد آن تمرکزداشته باشيم مي‌توانيم به موفقیت‌های جزئي دست پيدا كنيم، اما بايد بدانيم كه اين موفقيتِ زودگذر همراه با نقاط ضعف برای کسب و کارمان است . بُعدهایی كه در موفقيت يك کسب و کار خرده فروشی بايد در نظر گرفته شود، شامل موارد ذيل است.

  1. مكان Place
  2. محصول Product
  3. قيمت Price
  4. پيشبرد فروش Promotion
  5. پرسنل Personal
  6. فرآيندها Process
  7. محيط فيزيكي Physical Environment

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here