پس از تعیین نوع فعالیت و بازار هدف زمان شروع کسب‌وکار خرده فروشی در دنیای مدرن و پر رقابت کنونی دیگر با روش‌های سنتی نمی‌توان موفق شد، هر معلولی علتی دارد و هیچ فروشگاه‌هی بدون علت موفق نمی شود و راز موفقیت و رشد در دنیای مدرن صنعت کسب‌وکار فروشگاهی داشتن یک برنامه جامع بر اساس هفت بُعد اصلی است، که با نام آمیخته خرده فروشی  ۷pمعروف است. اگر فقط بر یک یا دو بُعد آن تمرکزداشته باشیم می‌توانیم به موفقیت‌های جزئی دست پیدا کنیم، اما باید بدانیم که این موفقیتِ زودگذر همراه با نقاط ضعف برای کسب و کارمان است . بُعدهایی که در موفقیت یک کسب و کار خرده فروشی باید در نظر گرفته شود، شامل موارد ذیل است.

  1. مکان Place
  2. محصول Product
  3. قیمت Price
  4. پیشبرد فروش Promotion
  5. پرسنل Personal
  6. فرآیندها Process
  7. محیط فیزیکی Physical Environment