استراتژی بدون تاکتیک

0
27

استراتژی بدون تاکتیک، کندترین مسیر برای پیروزی، و تاکتیک بدون استراتژی، همهمه قبل از شکست است.

کتاب هنر جنگ آوری، سان تزو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here