بزرگترین نقطه ی ضعف ما

0
14
بزرگترین نقطه ی ضعف ما
بزرگترین نقطه ی ضعف ما

بزرگترین نقطه ی ضعف ما کوتاه آمدن است.
مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش “برای یک بار دیگر” است.
ادیسون

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here