بهترين چيز ها از درون اتفاق ميفتن

0
7

اگر يك تخم مرغ از بيرون بشكنه زندگيش تموم ميشه ، اما اگر از درون بشكنه تازه زندگيش شروع ميشه!

“بهترين چيز ها از درون اتفاق ميفتن”

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here