تعریف محصول Product در آمیخته خرده فروشی

محصول را می توان از دیدگاهای مختلف بررسی کرد که بر ارزش محصول تاثیر گذار هستند سه دیدگاه جهت اشنایی بررسی میکنیم

  • کیفیت کالا

در بازاریابی، دو استاندارد برای کیفیت کالا موجود است . اولی ذهنی است که توسط مشتری ادراک می شود و دومین استاندارد عینی و برونی است که از لحاظ تکنیکی قابل اندازه گیری و تایید است.

  • تنوع محصولات

تنوع محصولات بصورت ” تعداد آیتم های مختلف در یک گروه محصول ” تعریف می شود

نه تنها تنوع بالاتر موجب جذب مشتریان بیشتر می شود، بلکه ممکن است باعث تهییج آنها جهت خرید بیشتر شود . همچنین باعث کاهش هزینه های سفر خرید ( مانند زمان و زحمت سفر خرید) و سهولت فعل خرید ( افزایش امکان مقایسه ها در هنگام خرید) می شود .

 

  • برند کالاها

برند کالاها در فروشگاه ها به دو دسته برندهای خود فروشگاه و برند تولیدکنندگان تقسیم می شوند . در آمریکا ۵۰ درصد تولیدکنندگان، کالاهای خود را با برند فروشگاه ها تولید و در آنها عرضه میکنند تا به این وسیله امکان فروش آن کالا افزایش یابد