تعریف مکان Place در آمیخته خرده فروشی

فروشگاه ها اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی مشتریان واقع نشده اند و مشتریان مسافتهای گاهاً زیادی را برای رسیدن به آنها طی می کنند . امروزه با افزایش رقابت در بازار ، عامل مسافت طی شده توسط مشتری تا فروشگاه مورد نظر، از اهمیت به سزایی در انتخاب فروشگاه و تداوم خرید از آن برخوردار است.

چهار عامل اصلی  و اساسی در انتخاب محل و موقعیت فروشگاه

  • نوع فروشگاه
  • مشتریان
  • محیط شهری
  • نوع کالا و خدمات