تعریف پرسنل Personal در آمیخته خرده فروشی

داريان و همكارانش دريافتند كه پاسخگويي و احترام فروشندگان به دانش مشتريان، از ويژگي هاي مهم فروشندگان است كه بر روي تمايلات خريد مشتريان تاثير مي گذارند .

ويژگي هاي فروشندگان بر روي كيفيت خدمات تاثير مي گذارند و متعاقباً رضايتمندي و تداوم خريد، متاثر از كيفيت خدمات بر مشتريان هستند.

می توان با آموزش پرسنل سطح وفاداری و رضایت مندی مشتریان را افزایش و در یک تعریف ساده هیچ انسانی در شرایط عادی حاضر به خرید از فروشگاهی که به او احترام نمی گذارد نیست.

آموزش پرسنل با توجه به استراتژی و نوع کسب و کار خرده فروشی بخشها و روشهای های مختلفی دارد که بسیار مهم و حساس هستند در موفقیت یک فروشگاه.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here