تعریف پرسنل Personal در آمیخته خرده فروشی

داریان و همکارانش دریافتند که پاسخگویی و احترام فروشندگان به دانش مشتریان، از ویژگی های مهم فروشندگان است که بر روی تمایلات خرید مشتریان تاثیر می گذارند .

ویژگی های فروشندگان بر روی کیفیت خدمات تاثیر می گذارند و متعاقباً رضایتمندی و تداوم خرید، متاثر از کیفیت خدمات بر مشتریان هستند.

می توان با آموزش پرسنل سطح وفاداری و رضایت مندی مشتریان را افزایش و در یک تعریف ساده هیچ انسانی در شرایط عادی حاضر به خرید از فروشگاهی که به او احترام نمی گذارد نیست.

آموزش پرسنل با توجه به استراتژی و نوع کسب و کار خرده فروشی بخشها و روشهای های مختلفی دارد که بسیار مهم و حساس هستند در موفقیت یک فروشگاه.