تعریف پيشبرد فروش Promotion در آمیخته خرده فروشی

محققان برنامه هاي ترفیعات فروش را به دو دسته سخت و نرم تقسيم مي كنند

پاداش هاي نرم،ارتباطات، برخوردها و رفتارهاي ويژه و امتيازي هستند . ذاتاً ارزش پولي ندارد

پادا شهاي سخت، محسوس هستند؛ مانند تخفيفها و هدايا؛ ارزش اقتصادي دارد

خرده فروشان با استفاده از پاداش سخت، به هر روش ممكن سعي مي كنند با متمركز ساختن خريداران به صرف پاداش،آن ها را وفادار سازند،

درحاليكه پاداش نرم بر برند فروشگاه متمركز شده و در نهايت تاثير بيشتري بر ايجاد وفاداري در مشتريان دارد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here