تعریف پیشبرد فروش Promotion در آمیخته خرده فروشی

محققان برنامه های ترفیعات فروش را به دو دسته سخت و نرم تقسیم می کنند

پاداش های نرم،ارتباطات، برخوردها و رفتارهای ویژه و امتیازی هستند . ذاتاً ارزش پولی ندارد

پادا شهای سخت، محسوس هستند؛ مانند تخفیفها و هدایا؛ ارزش اقتصادی دارد

خرده فروشان با استفاده از پاداش سخت، به هر روش ممکن سعی می کنند با متمرکز ساختن خریداران به صرف پاداش،آن ها را وفادار سازند،

درحالیکه پاداش نرم بر برند فروشگاه متمرکز شده و در نهایت تاثیر بیشتری بر ایجاد وفاداری در مشتریان دارد