تلاش

0
6
تلاش

من تلاش می کنم، یکی از وحشتناک ترین گفته هایی است كه می توان بیان کرد . سرانجام ،هیچ تلاش و کوششی وجود ندارد .
✦ یا این کار را می کنید یا نمی کنید.✦

✍🏻كريشنا مورتي

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here