تمایل داشتن به عمل

0
25

📌در تمایل داشتن به عمل، قدرتی نهفته است که این قدرتی است که در نهایت کارآفرینان و مدیران تجاری را از دیگر افراد جدا می‌کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here