درک سه مفهوم اساسی زیر در بارۀ مذاکره

0
4

درک سه مفهوم اساسی زیر در بارۀ مذاکره بسیار اهمیت دارد:

 

🔹بدانید که مذاکره، فرایندی برای تصمیم‌گیری مشترک است: هر مذکره‌ای وقتی موفقیت آمیز است که تمام طرفهای آن متعهد به اجرای توافق باشند. رعایت اصل انصاف و عدالت اهمیت دارد.

 

🔹بدانید که چه گفتگوهایی را نباید مذاکره دانست:  مذاکره نه دستوری است که از طرف یک نفر مافوق به شما تحمیل شده باشد؛ نه تصمیم یک داور است؛ و نه مسابقه‌ای برای شکست یا تخریب طرف مقابل.

 

🔹بدانید که مذاکره  برای تقابل نیست بلکه برای همکاری و نوعی مشارکت می‌باشد:  اینکه بخواهیم همه امتیازها را ببریم یک کار تقابلی است. اگر طوری مذاکره کنیم که همۀ افراد ذی نفع برنده باشند، مذاکره موفقیت آمیز بوده است.

 

« مذاکره کردن، یک مسابقه ورزشی رقابتی نیست ».

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here