رويالتي چيست ؟

0
26

🔹رويالتي چيست ؟

 

رويالتي با ترجمه( حق امتياز )مبلغي است كه شخص گيرنده امتياز در قراردادهايي مانند فرانشيز و يا ليسانس در ازاي اجازه استفاده از علامت تجاري ويا نام تجاري و يا تكنولوژي داراي پروانه اختراع شخص دهنده امتياز ، به وي پرداخت مي كند.

 

🔹انواع رويالتي :

 

۱- lump sum Royalty :

 

🔶حق امتياز يكجا

 

در اين نوع رويالتي شخص گيرنده امتياز يكبار و در همان ابتدامبلغي( مثلا يك ميليارد تومان ) رابه

شخص دهنده امتياز مي دهد و ديگر مبلغي پرداخت نمي كند .

 

۲- Running Royalty :

 

🔶حق امتياز جاري

 

در اين نوع رويالتي ،گيرنده امتياز به تناسب ميزان توليد و يا فروش خود در صدي را به دهنده امتياز اختصاص مي دهد.

 

 

۳- lump sum + Running :

 

🔶در اين مدل شخص گيرنده، هم در ابتدا مبلغي را مي پردازد و هم درصدي از ميزان فروش را به دهنده امتياز  پرداخت مي نمايد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here