شکایات/ انتقادهای مشتریان

به طور کلی وقتی ما انتقاد یا شـکایتی از مـشتری دریافت کنیم ناراحت می شـویم. این احـساس به ما دست مـی دهد که گفتمان های فروش ما نقش بدی را بازی کرده است، سخت است که چیزی برای گفتن بجوییم كه حس بدی را به ما دست می دهد. در واقع زمانی که شکایت یا انتقادی از مشتری دریافت می کنیم باید خوشحال شویم زیرا وقتی یک مشتری شکایت یا انتقاد می کند به این معناست که او به محصول ما اهمیت می دهد.

در حقیقت شکایت یا انتقاد نشانۀ توجه هستند و برای فروشنده نشان آن است که مشتری می خواهد متقاعد شود. اگر ما به یاد آوریم که یک فروش در نقطۀ مخالفت یا شکایت آغاز می شود، می توانیم به آسانی از این موقعیت ناراحت کننده جهش کنیم و یک گفتمان منفی را به یک گفتمان مثبت تبدیل کنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here