,

مشاوره و همیار شما برای تدوین مدل کسب و کار

مدل کسب کار شما چارچوب و پلن شما را تعیین می کند و باعث ایجاد وحدت در برناه های کسب و کار شما می شود.