مشاور و همیار شما برای انتخاب مکان و قالب فروشگاه

در موفقیت فروشگاه مکان اهمیت بسیار زیادی دارد و قالب فروشگاهی شامل فرآیند برنامه ریزی، انتخاب و راه اندازی نوع فروشگاه بر مبانی عوامل مختلف بازار هدف، نوع کالای تجاری و راهبردهای قیمت گذاری است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here