,

مشاور و همیار شما برای تحقیقات خرده فروشی

پژوهشهای خرده فروشی فرایندهای هدفمند جهت شناخت مصرف کننده و ایجاد ارزش است. خرده فروشان به سبب مجموعه ی نیروهای متغیر محیط بازار، نیازمند داشتن چشم انداز و اطلاعات به موقع هستند. خرده فروش نیاز دارد که از موقعیت فعلی فروشگاه آگاه باشد و همچنین آنچه را که مشتری مطالبه می کند همراه با پیش بینی آنچه را که مطالبه خواهد کرد باید آگاه باشد.