منبع ایده‌ها و فرصت‌های کارآفرینی

0
2

منبع ایده‌ها و فرصت‌های کارآفرینی:

 

🔹 ⁣⁣⁣توزیع‌کنندگان

⁣🔹⁣ ⁣⁣طرح‌های فنی و تخصصی

⁣🔹⁣ ⁣⁣مشاوران

⁣🔹⁣ ⁣⁣دوستان شخصی

⁣⁣🔹 ⁣سرمایه‌گذاران

⁣⁣🔹 ⁣علایق فردی

⁣⁣🔹 ⁣⁣کتابخانه‌ها و مطالعه تحقیق‌های گذشته

🔹⁣⁣مشتریان/ ارباب‌رجوع

⁣🔹⁣ ⁣کارمندان

⁣🔹⁣ ⁣تامین کنندگان

⁣🔹خبرگان

⁣⁣🔹⁣مجلات و نشریات تجاری

⁣⁣🔹⁣خانواده

🔹⁣روزنامه/ مجلات

🔹مشاغل پیشین

#کارآفرینی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here