ویژگی های یک کارمند طلایی در فروشگاه

0
14

ویژگی های یک کارمند طلایی در فروشگاه

 1. خوش پوش و تمیز باشد.
 2. منظم و وقت شناس باشد.
 3. عاشق كارش باشد. در رفتار و صبحت های خود نشان دهد كه به شدت عاشق كارش است.
 4. فراتر از وظايف محوله كار انجام دهد. منتظر نباشد كه كار سراغش بیايد خودش را درگیر كار كند.
 5. انگیزه كار داشته باشد. و همیشه خودش را با انگیزه و پرتوان نشان دهد.
 6. بداند كه برای حفظ منافع خود بايد منافع سازمانش را در اولويت قرار دهد.
 7. از روابط عمومي خوبي برخوردار باشد. همیشه لبخند بر لب داشته باشد و خوشرو و خوش برخورد باشد.
 8. عفت كالم داشته باشد. زود رنج نباشد. كارمند زودرنج اصال حق استخدام شدن ندارد.
 9. وفا به عهد و پیمان داشته باشد رازدار مشتريان باشد.
 10. خدا ترس باشد واز وجداني بیدار برخوردار باشد تا از خالف كاری دوری گزيند.
 11. كار های محوله را تا انتها پیش برده به سرانجام برساند. پیگیری خوبي داشته باشد و كار را تا پايان پیگیری كند.
 12. به كارهای تخصصي و غیر تخصصي خود احاطه كامل داشته باشد.
 13. ارباب رجوع، مشتری و يا هر عامل بیروني را ارج بگذارد و بداند كه مشتری خداست و همیشه حق با مشتری است.
 14. اطاعت توام با رفاقت از رؤسا و مديران خود داشته باشد.
 15. پذيرای كامل نظام ارشديت باشد. به سیستم احترام بگذارد.
 16. قوانین و بخش نامه های سازماني خود را با جان و دل پذيرا باشد.
 17. همه همكاران رؤسا و مديران خود را دوست بدارد و اين دوست داشتن را در گفتار و عمل خود نشان دهد.
 18. نتقاد پذير باشد و انتقادات سازنده را با راه كار های مناسب آن همواره ارائه دهد.
 19. با محیط اطراف خود خالقانه برخورد نمايد.
 20. مطالعه و آموزش و ارتقاء سطح علمي را در تمامي اوقات از وظايف خود بداند.
 21. به همكاران خود با احترام بر خورد نمايد.
 22. -هنر گوش كردنش، دو برابر هنر حرف زدنش باشد.
 23. -سازمان خود را همواره تقويت نمايد.
 24. امیدوار و مثبت انديش باشد.
 25. خالق و نوع آور باشد. همیشه در حال دادن ايده های خوب برای افزايش فروش باشد.
 26. همیشه در حال جذب مشتری و رضايت سازی مشتری باشد.
 27. -يك كارمند خوب بايد فكر فروشي داشته باشد.
 28. آراستگي و مرتب بودن در عین سادگي از ديگر ويژگي هاست.
 29. چشم طمع به اموال ديگران نداشته باشد.
 30. كمك به ديگران را در سر لوحه كار خود قرار دهد.
 31. خیر انديش و ساعي باشد.
 32. پر تالش وبا انرژی كار كند. به هیچ وجه وقت خود را تلف نكند.
 33. از پخش شايعات در سازمان خود دوری گزيند.
 34. از بدگوئي ديگران اجتناب ورزد. از غیبت و تهمت جدا خودداری كند.
 35. -مسائل كاری و سازماني خود را به عنوان اسرار سازماني حفظ و مراقبت نمايد.
 36. از طرح بسیاری از موارد كاری خود همواره در خانواده جلوگیری كند.
 37. اطالع رساني شفاف به خانواده از میزان درآمد واقعي خود داشته باشد.
 38. همیشه عالقمند موقعیت كاری خود باشد لیكن تالش نمايد تا امكانات مادی و معنوی خود را از راه های قانوني و مشروع ارتقاء دهد
 39. از ورود به مسائل سیاسي و مسائل حساس اجتماعي و مذهبي و ورزشي در حیطه كاری خود دوری گزيند.
 40. -تفريحات سالم برای خود و خانواده با توجه به میزان امكانات فراهم آورد

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here