چرا بهترين مشتريان‌بالقوه، مشتريان‌فعلي شما هستند؟

0
3

🌟چرا بهترين مشتريان‌بالقوه، مشتريان‌فعلي شما هستند؟

 

 

🔹پاسخ تلفن شما را خواهند داد.

🔹آنها شما را ميشناسند.

 

🔹شما را دوست دارند.

🔹تماس و رابطه ايجاد شده است.

 

🔹اعتماد و اطمينان بين شما ايجاد شده است.

🔹تاريخچه اي از تحويل را ميدانيد.

 

🔹به شما احترام ميگذارند.

🔹محصول و خدمت شما را استفاده ميكنند و دوست دارند.

 

🔹نسبت به عرضه و محصول پيشنهادي شما پذيرنده تر هستند.

🔹اعتبار دارند و در گذشته به شما پرداخت داشته اند.

 

🔹دوست ندارند فروخته شوند، بلكه ميخواهند بخرند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here