,

تعریف محصول Product در آمیخته خرده فروشی

محصول را می توان از دیدگاهای مختلف بررسی کرد که بر ارزش محصول تاثیر گذار هستند سه دیدگاه جهت اشنایی بررسی میکنیم کیفیت کالا در بازاريابي، دو استاندارد براي كيفيت كالا موجود است . اولي ذهني است كه توسط مشتري ادراك مي شود و دومين استاندارد عيني و بروني …
,

تعریف قيمت Price در آمیخته خرده فروشی

قيمت گذاري امروزه از اهميت فزايند هاي برخورد ار شده است، زيرا گزينه هاي متنوعي در بازار در دسترس مشتريان است و همچنين آنها مطلع تر از گذشته به مسائل بازار هستند كانال هاي خريد به ميزان قابل توجهي از نظر سطح عمومي قيمت هاي محصولات متفاوت هست…
,

تعریف پيشبرد فروش Promotion در آمیخته خرده فروشی

محققان برنامه هاي ترفیعات فروش را به دو دسته سخت و نرم تقسيم مي كنند پاداش هاي نرم،ارتباطات، برخوردها و رفتارهاي ويژه و امتيازي هستند . ذاتاً ارزش پولي ندارد پادا شهاي سخت، محسوس هستند؛ مانند تخفيفها و هدايا؛ ارزش اقتصادي دارد خرده فروشان…
,

تعریف فرآيندها Process در آمیخته خرده فروشی

راحتي و صرفه جويي زماني فاكتورهايي هستند كه مشتريان در دنياي مدرن به دنبال آن مي گردند . ادراك مشتريان از ميزان راحتي و هزينه زماني صرف شده،ميزان رضايت و وفاداري آنها را تحت تاثير قرار مي دهد امروزه تمام تلاش خرده فروشان برتر جهت حفظ مشتريا…
,

تعریف پرسنل Personal در آمیخته خرده فروشی

داريان و همكارانش دريافتند كه پاسخگويي و احترام فروشندگان به دانش مشتريان، از ويژگي هاي مهم فروشندگان است كه بر روي تمايلات خريد مشتريان تاثير مي گذارند . ويژگي هاي فروشندگان بر روي كيفيت خدمات تاثير مي گذارند و متعاقباً رضايتمندي و تداوم خريد، م…